Διάρκεια – Προϋπολογισμός

Χρονική Διάρκεια Υλοποίησης

Η έναρξη της πράξης, λόγω της σφοδρώς επιδεινούμενης κρίσης, προσδιορίζεται την 01/10/2013, ενώ η ολοκλήρωση της παρέμβασης τοποθετείται χρονικά στις 31/12/2014.

Εγκεκριμένος Προϋπολογισμός της Πράξης

Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της Πράξης «Ενίσχυση της Τοπικής Επιχειρηματικότητας με τη Λειτουργία Πολυδύναμου Θεματικού-Εμπορικού Χώρου στην πόλη των Τρικάλων» ανέρχεται στα 282.200,00€ (διακόσιες ογδόντα δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ).