Τι είναι τα ΤοπΣΑ

Στόχος των Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ) είναι η εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, με την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων. Τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση περιλαμβάνουν δράσεις όπως:

  • κατάρτιση και επιμόρφωση,
  • εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,
  • εκπόνηση business plan,
  • εξειδικευμένες υπηρεσίες αξιολόγησης και έρευνας για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων,
  • παροχή υποστήριξης σε νομικά και φορολογικά θέματα.

Ο στόχος των ΤοπΣΑ είναι, οι ωφελούμενοι άνεργοι, αφού ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους μέσω των παραπάνω δράσεων, να είναι σε θέση ώστε:

√        να ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα αξιοποιούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής τους,

√        να αποκτήσουν τις προϋποθέσεις για να επιδοτηθούν/επιχορηγηθούν από άλλα επενδυτικά προγράμματα,

√        να αναπτύξουν δεξιότητες που θα καλύψουν τις διαπιστωμένες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν

Οι περιοχές στις οποίες θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα, καθώς και οι τομείς παρέμβασης, προσδιορίζονται στα Σχέδια Δράσης που έχουν υποβάλλει οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις. Οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις λειτουργούν με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας και σε αυτές συμμετέχουν Δημόσιοι και Ιδιωτικοί φορείς, οι οποίοι έχουν επιλεγεί κατόπιν συγκριτικής αξιολόγησης.