Οι Δράσεις που Περιλαμβάνει η Πράξη

 • Μελέτες

1. Διεξαγωγή Μελέτης για τους Πολιτισμικούς Πόρους της περιοχής παρέμβασης.
2. Μελέτη για τον σχεδιασμό, οργάνωση, ανάπτυξη του Δια-δραστικού Πάρκου.

 • Δικτύωση

Το αναπτυξιακό όραμα που μεταφέρεται μέσω του παρόντος σχεδίου δράσης δεν αφορά μόνο τους οργανισμούς που συγκροτούν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη. Για να φτάσει το πραγματικό, πολλαπλασιαστικό όφελος στους τελικούς ωφελούμενους (άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ, άνεργοι νέοι επιστήμονες, αγρότες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, εγγεγραμμένοι σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ εκτός μητρώων ανεργίας), είναι απαραίτητο όλες οι δράσεις και ενέργειες να βασιστούν στην ισχύ που μπορεί να προκύψει από ένα ευρύ και στοχευμένο δίκτυο. Περιλαμβάνονται λοιπόν ενέργειες φυσικής και ηλεκτρονικής δικτύωσης μεταξύ των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, καθώς και δικτύωσης των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης με τοπικούς φορείς (π.χ. επιχειρήσεις, συλλόγους εκπροσώπησης τουριστικών επιχειρήσεων, επαγγελματικούς συλλόγους σχετικούς με τους κλάδους παρέμβασης, ΜΚΟ, καλλιτεχνικούς και λαο-γραφικούς συλλόγους και σωματεία, κλπ) και με άλλες Αναπτυξιακές Συμπράξεις, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κινητοποίηση και υποστήριξη των τοπικών φορέων σε σχέση με τους στόχους του έργου.

3. Δημιουργία Δικτύου Τοπικών Φορέων

 • Μεταξύ των φορέων-εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης και τοπικών φορέων.
 • Τουλάχιστον μία (1) εκδήλωση δικτύωσης.

4. Διακρατική Δικτύωση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

 • Επεξεργασία καλών πρακτικών, σε συνεργασία με διακρατικό εταίρο (Διακρατικότητα).
 • Study Visit εκπροσώπων της Α.Σ. σε διακρατικό φορέα για μεταφορά τεχνογνωσίας.

 

 • Ενέργειες Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης

5. Σύνταξη και Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας – Παραγωγή Έντυπου Υλικού της Α.Σ. – Προβολή σε Έντυπα ΜΜΕ και Ανάπτυξη ιστοχώρου (website) και Ηλεκτρονικού Συστήματος προώθησης (δύο γλώσσες: ελληνικά και αγγλικά).

 • Σύνταξη Σχεδίου Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.
 • Παρακολούθηση Υλοποίησης Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας.
 • Δημοσιεύσεις στον Έντυπο και Ηλεκτρονικό Τύπο.
 • Παραγωγή Έντυπου Υλικού Προώθησης της Πράξης και του Διαδραστικού Πάρκου.
 • Ανάπτυξη website.
 • Ανάπτυξη ηλεκτρονικής εφαρμογής on-line κρατήσεων.
 • Συντονισμός & Διαχείριση Πράξης

6. Περιλαμβάνει τον αποτελεσματικό συντονισμό και διαχείριση της Πράξης, προκειμένου να υλοποιηθούν οι αρχικά τιθέμενοι στόχοι του προγράμματος.

 • Κατάρτιση – Επιμόρφωση

7. Επιμορφωτικά σεμινάρια ωφελουμένων σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας, πρωτοβουλίας / επιχειρηματικότητας – 1 σεμινάριο διάρκειας 32 ωρών σε 80 άτομα. Τα σεμινάρια αυτά θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων όπως ορίζονται σαφώς από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ERF) για την για την βασική ικανότητα Νο 7: «Αίσθημα πρωτοβουλίας και Επιχειρηματικότητα».

8. Κατάρτιση Ανέργων και Ομάδων Στόχου

>Ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Διαχείριση Πολιτισμικών Πόρων – Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων & Προώθηση Τοπικών Προϊόντων» διάρκειας 88 ωρών με πρακτική άσκηση (40 άτομα).

>Ένα πρόγραμμα κατάρτισης με τίτλο «Επαγγέλματα Δημιουργικού Τομέα (creativity sector) και Εναλλακτικών Τουριστικών και Υπαίθριων Δραστηριοτήτων, με έμφαση στην αξιοποίηση των τοπικών πλεονεκτημάτων» διάρκειας 88 ωρών με πρακτική άσκηση (40 άτομα).

 • Πληροφόρηση – Συμβουλευτική Υποστήριξη

9. Επιλογή Ωφελουμένων και Παροχή Επαγγελματικής Συμβουλευτικής – Ψυχολογικής Στήριξης.

> Προσωπικές Συνεδρίες με Επιστημονικό Προσωπικό.
>  Διάγνωση Αναγκών.
> Προώθηση σε Υπηρεσίες Συμβουλευτικής.
> Προώθηση σε Επιμόρφωση-Κατάρτιση.
> Πρακτικό Επιλογής.
> Παροχή ψυχο-κοινωνικής και επαγγελματικής συμβουλευτικής.
> Παροχή υποστήριξης και διευκόλυνση διεκπεραίωσης σε θέματα: νομικά, εργασιακά, φορολογικά, διοικητικά, χρηματοοικονομικά κλπ.

10. Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας – Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Σχεδίων.

> Προσωπικές συνεδρίες παροχής επιχειρηματικής συμβουλευτικής.
> Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.

11. Επαγγελματική Συμβουλευτική – Mentoring.

> Λειτουργία Θερμοκοιτίδας Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας.
> Συμβουλευτική-Υποστήριξη αιτήσεων υπαγωγής σε προγράμματα επιχορήγησης-επιδότησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.
> Παρακολούθηση και υποστήριξη εργασιακών, επαγγελματικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των ωφελουμένων.

12. Παροχή Συμβουλευτικής Επιχειρηματικότητας-Συμβουλευτική σε Εργοδότες – Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας.

> Συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.