Αξιοποίηση του Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων από τις «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες – ΤοπΕΚΟ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ», στο πλαίσιο του Δικτύου Τοπικών Φορέων, ανακοινώνει στις επιχειρήσεις της Π.Ε. Τρικάλων, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ωφελουμένων που έχουν παρακολουθήσει το σύνολο των δράσεων της Πράξης «Θερμοκοιτίδες Ανάπτυξης Τοπικής Επιχειρηματικότητας & Κοινωνικής Οικονομίας».

Ειδικότερα, μια τοπική επιχείρηση μπορεί να επωφεληθεί από το προαναφερόμενο πρόγραμμα εφόσον δραστηριοποιείται σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

  • Περιβαλλοντικής φροντίδας κοινοχρήστων-δημοσίων χώρων πρασίνου.
  • Παροχής υπηρεσιών φροντίδας κατ’ οίκον.
  • Παρασκευής εδεσμάτων-τοπικών προϊόντων.
  • Καλλιέργειας οπωροκηπευτικών και αγροτικών προϊόντων.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα μέλη τους ως εργαζόμενους. Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας.

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 € την ημέρα, ενώ για τους άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 € την ημέρα. Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες.

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται είτε στο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ στα Τρίκαλα (Καλαμπάκας 128, τηλ. 24310 39900), είτε στην e-Trikala A.E., Συντονιστή Εταίρο της Α.Σ. (Στρ. Σαράφη 44, Τρίκαλα, τηλ. 24310 22899, κα Πατήλα Ελένη, ώρες 8:30 π.μ. έως 15:30 μ.μ.).

Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

spacer