Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Το ενιαίο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης των Τρικάλων είναι σε θέση να αναπτύξει οικονομικούς και επιχειρηματικούς τομείς της περιοχής που δεν έχουν αξιοποιηθεί με ολοκληρωμένο τρόπο έως σήμερα, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την τοπική πολιτισμική ταυτότητα, αυξάνοντας την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα της περιοχής, ώστε να ωφεληθεί άμεσα το σύνολο των ωφελουμένων της Πράξης, και έμμεσα ολόκληρη η τοπική οικονομία της περιοχής παρέμβασης. Όσον αφορά την ανεργία των νέων (19-24 ετών) και ειδικότερα των νέων επιστημόνων που εγκαταλείπουν την περιοχή αναζητώντας επαγγελματική διέξοδο, είτε σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας, είτε στο εξωτερικό, το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης προτείνει ένα σύγχρονο σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων (δημιουργικά επαγγέλματα, τουρισμός, υπαίθριες δραστηριότητες, αυτόνομη παραγωγή-επεξεργασία-διάθεση τοπικών προϊόντων, κλπ), προκειμένου οι νέοι της περιοχής να παραμείνουν στον τόπο τους και να αναπτύξουν ατομική και συλλογική επιχειρηματικότητα, προς όφελος των ιδίων και της τοπικής κοινωνίας. Στους μικροκαλλιεργητές και παραγωγούς, δίνεται η ευκαιρία να διαχειριστούν την παραγωγή τους, να προχωρήσουν με ασφάλεια σε καινοτόμες ενέργειες παραγωγής-μεταποίησης-τυποποίησης και να τη διαθέσουν με κέρδος, χωρίς διαμεσολάβηση και κρατώντας χαμηλό τις τιμές λιανικής πώλησης. Το ενιαίο σχέδιο δύναται με αυτό τον τρόπο να αντιμετωπίσει τις οργανωτικές ελλείψεις στον κύκλο της παραγωγής-μεταποίησης-εμπορίας των τοπικών προϊόντων που χαρακτηρίζει την περιοχή παρέμβασης. Δίνοντας έμφαση στην παραγωγή σημαντικού τοπικού πολιτιστικού προϊόντος με την αξιοποίηση των παραδόσεων και της πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής, το ενιαίο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης μπορεί να αυξήσει την επισκεψιμότητα της περιοχής τόσο σε άτομα όσο και σε χρόνο παραμονής (σε πρώτη φάση των διερχόμενων προς και από τα Μετέωρα και σε δεύτερη φάση προσελκύοντας νέους επισκέπτες), ενισχύοντας την βιωσιμότητα των νέο-ιδρυθεισών επιχειρήσεων αλλά και την τοπική οικονομία στο σύνολό της.

Το ενιαίο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης των Τρικάλων επιδιώκει να προετοιμάσει και να αξιοποιήσει στο έπακρο τους ανθρώπινους πόρους, τον πραγματικό ανεκμετάλλευτο πλούτο της περιοχής (εκτιμώμενος αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύσει επιχείρηση ή θα κάνει επέκταση των δραστηριοτήτων ή θα απασχοληθεί σε υφιστάμενες επιχειρήσεις: 80 άτομα). Τα ποσοστά ανεργίας στους νέους της περιοχής (ηλικιακές ομάδες 15-24 και 25-34 ετών) είναι ιδιαίτερα υψηλά, καθώς σχεδόν το 1/2 της πρώτης κατηγορίας και το 1/4 της δεύτερης κατηγορίας είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ (εκτιμώμενος αριθμός ατόμων κάτω των 25 ετών που θα απασχοληθούν στα πλαίσιο της πράξης: 30 άτομα). Επίσης, μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας εμφανίζουν οι γυναίκες (21%) έναντι των ανδρών (14,9%), στο μέσο όρο όλων των ηλικιών (εκτιμώμενος αριθμός γυναικών που θα απασχοληθούν στα πλαίσιο της πράξης: 45 άτομα). Όσον αφορά τους αγρότες και τους μικροκαλλιεργητές της περιοχής, είναι χαρακτηριστικό το έλλειμμά τους σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Οι νέοι επιστήμονες (οι απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελούν σχεδόν το 23% του πληθυσμού που έχει ολοκληρώσει από την Υποχρεωτική και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) εμφανίζουν την τάση να ακολουθήσουν το σύγχρονο κύμα φυγής προς το εξωτερικό σε αναζήτηση μιας καλύτερης επαγγελματικής τύχης, αδυνατώντας να λάβουν εκείνες τις συντονισμένες πρωτοβουλίες που θα βελτίωναν την προσωπική τους οικονομική θέση αλλά και την γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Τέλος, σημαντικό χαρακτηριστικό της ομάδας στόχου της Πράξης αποτελεί το γεγονός ότι οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ είναι κατά 92% περίπου Έλληνες υπήκοοι.

Ο εκτιμώμενος αριθμός των ωφελουμένων της πράξης που θα απασχοληθεί στο Μουσικό Χωριό είναι 35 άτομα. Στις επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών προϊόντων, εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν 15 άτομα, ενώ στα δημιουργικά, πολιτιστικά και τουριστικά επαγγέλματα, εκτιμάται ότι θα απασχοληθούν 20 άτομα. Επιπλέον, ένας εκτιμώμενος αριθμός 10 ατόμων θα απασχοληθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε υφιστάμενες επιχειρήσεις της περιοχής παρέμβασης.

Η κατάλληλη προετοιμασία και η ένταξη των παραπάνω ομάδων στόχου στην αγορά εργασίας πρόκειται να επιτευχθεί μέσα από το πλέγμα δράσεων και αφορά συνοπτικά τις παρακάτω δράσεις: (1) Μελέτες, (2) Δικτύωση, (3) Ενέργειες Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης, (4) Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης, (5) Κατάρτιση-Επιμόρφωση και (6) Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη.

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλει να γίνει στην τελευταία δράση (Πληροφόρηση-Συμβουλευτική-Υποστήριξη), καθώς η υποστήριξη των νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων θα γίνει στο πλαίσιο μιας θερμοκοιτίδας ανάπτυξης και υποστήριξης της τοπικής επιχειρηματικότητας, που θα στελεχωθεί από ειδικό επιστημονικό προσωπικό και θα λειτουργήσει στο παλαιό δημαρχείο των Μεγάλων Καλυβίων, το οποίο για το σκοπό αυτό παραχωρήθηκε από το Δήμο Τρικκαίων. Με την υποστήριξη της θερμοκοιτίδας εκτιμάται ότι θα προωθηθούν στη σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων 25 ωφελούμενοι (1. στον τομέα της παροχής υπηρεσιών φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, 2. Για την διαχείριση του εκθετηρίων-πωλητηρίων τοπικών προϊόντων, 3. Στον τομέα των εναλλακτικών τουριστικών και υπαίθριων δραστηριοτήτων και διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων).

Τέλος, στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Πράξης προβλέπεται Διακρατική Συνεργασία με την ομάδα Collage Arts που διαχειρίζεται με επιτυχία τις θερμοκοιτίδες Πολιτισμικής Οικονομίας (Δημιουργικός-Βιωματικός Τομέας) Chocolate Factory 1 & 2, στο Λονδίνο, με στόχο να επιτευχθεί μεταφορά τεχνογνωσίας στην περιοχή παρέμβασης και να επεκταθεί το δίκτυο των φορέων στο εξωτερικό.